STUDIO     NIEUWS     PROJECTEN     BLOG     MEEGEWERKT AAN     CONTACT  


Dick van Aken Architectuur, gevestigd aan de Groen van Prinstererstraat 38, 
6828 VX te Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Dick van Aken Architectuur
Groen van Prinstererstraat 38
6828 VX te Arnhem
studio@dickvanaken.nl
https://www.dickvanaken.nl

Persoonsgegevens die Dick van Aken Architectuur verwerkt
Dick van Aken Architectuur verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres


Overdracht van persoonlijke gegevens aan derden
Dick van Aken Architectuur zal uitsluitend persoonlijke gegevens verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonlijke gegevens worden met uw toestemming overgedragen aan bijvoorbeeld adviseurs, aannemers, gemeentes, wanneer deze bij het werk betrokken worden / zijn. Wij verzorgen namens u de aanvraag voor de omgevingsvergunning via www.omgevingsloketonline.nl. Ook hierbij worden uw persoonlijke gegevens overgedragen.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Dick van Aken Architectuur verwerkt
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers (ongeacht de leeftijd). Ook verzamelen wij geen gegevens via onze website van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via studio@dickvanaken.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Dick van Aken Architectuur.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Dick van Aken Architectuur verwerkt klant persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-    Voor communicatie die nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Het afhandelen van de betaling, in de boekhouding wordt de naam van de opdrachtgever gebruikt.
Het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder e.d.
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten


Geautomatiseerde besluitvorming

Dick van Aken Architectuur  neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dick van Aken Architectuur bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens verwerkt.

-    Standaard persoonsgegevens > Fiscale Bewaartermijn 7 jaar
Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden online informatie> Zo lang als je zelf ingeschreven wenst te blijven


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dick van Aken Architectuur en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar studio@dickvanaken.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Dick van Aken Architectuur wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dick van Aken Architectuur neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via studio@dickvanaken.nl